6/5/11


Οικολογική Δυτική Ελλάδα


Προς: Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας κ. Κων/νο Καρπέτα
 Ερώτηση αναφορικά με τη δημιουργία γηπέδου γκολφ και συνοδών έργων αυτού 
στην αποξηρανθείσα λίμνη Αγουλινίτσα.


Κύριε Πρόεδρε του Περιφερειακού Συμβουλίου
Σας παρακαλώ να προωθήσετε προς τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας κ. Χαράλαμπο Καφύρα την ερώτηση που ακολουθεί, σύμφωνα με το Άρθρο 16 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας. Η ερώτηση έχει ως εξής:

Στη συνημμένη ενημέρωση από τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Νικόλαο Υφαντή ενημερωθήκαμε για την υπ’ αριθ. 122686/382/16-2-2011 θετική γνωμοδότηση από το ΥΠΕΚΑ / Δνση Περιβ/κού Σχεδιασμού / Τμ. Γεν. Περ/κών Θεμάτων, για την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ), που αφορά στη δημιουργία γηπέδου γκολφ και των συνοδών αυτού έργων, στην αποξηρανθείσα λίμνη Αγουλινίτσας, Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Φορέας υλοποίησης του εν λόγω έργου είναι η «ΗΛΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.».

Το εν λόγω έγγραφο με ημερομηνία 16 Φεβρουαρίου 2011 (που επίσης συνάπτεται) είχαμε εντοπίσει στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Εθνικού Τυπογραφείου και μας είχε κάνει εντύπωση ο λόγος για τον οποίο δεν είχε φτάσει σε εμάς παρόλο που είμαστε αποδέκτες.

Χωρίς να μπούμε στην ουσία της επένδυσης, ζητούμε από τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας, ως άμεσα εμπλεκόμενο με την ΗΛΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ, να μας ενημερώσει για τα βασικά στοιχεία του έργου αυτού όπως τον επενδυτή, τις διαδικασίες διαβούλευσης, το πώς και πότε θα γίνει η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και, κυρίως, τους λόγους για τους οποίους προτείνεται μια τέτοια επένδυση σε γη που με τόσο κόπο και τέτοιο (περιβαλλοντικό, πολιτιστικό και κοινωνικό) κόστος αποκτήθηκε για γεωργική χρήση..

Με τιμή

Κώστας Παπακωνσταντίνου

Περιφ. Σύμβουλος - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Γραμματέας Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτ. Ελλάδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: