18/2/11

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΔΗΜΟΤΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ
Αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 77 του Ν.3852/2010
Γνωστοποιεί προς κάθε ενδιαφερόμενο ότι το Δημοτικό Συμβούλιο
Ανδραβίδας-Κυλλήνης με απόφασή του, που θα ληφθεί με μυστική ψηφοφορία και
με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του, θα προβεί στην επιλογή Συμπαραστάτη του
Δημότη και της Επιχείρησης.
Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο Προεδρείο του
Δημοτικού Συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. Η επιλογή θα
γίνει εντός του μηνός Φεβρουαρίου (η ακριβής ημερομηνία και ώρα θα καθοριστεί με
την πρόσκληση για την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα
αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου).
Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο
εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας και δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου,
περιφέρειας ή βουλευτής. Επιπρόσθετα, ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη
ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του
Ν.3852/2010, ενώ παράλληλα, αναφορικά με την καταστατική θέση και τις ευθύνες
του, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για τους δημοτικούς συμβούλους. Η θητεία του
ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.
Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο της
Γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου στον 2ο όροφο του Δημαρχείου
Ανδραβίδας-Κυλλήνης, ταχ.δ/νση Πολυτεχνείου 2, Λεχαινά Ηλείας, αρμόδιος κ.
Αλέξιος Γαλάνης, τηλ: 2623360819.
Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων (με αποδεικτικό) καθώς
και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο Δήμαρχος
Ανδραβίδας-Κυλλήνης
Δημήτριος Αρβανίτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: