15/11/09

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΑΝΔΟΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ

Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή τόσο συνέδρων απ’ όλη την Ελλάδα όσο και κοινού πραγματοποιήθηκε στις 13 και 14 Νοεμβρίου το 21ο Συνέδριο του Πανελληνίου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων. Το συνέδριο έγινε στη Λαμία στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λαμιέων σε συνεργασία με την ΚΕΔΚΕ


Μετά την ολοκλήρωση του θεματικού μέρους με θέμα «ΤΟ ΝΕΡΟ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ» οι σύνεδροι ψήφισαν ομόφωνα απόφαση η οποία (συνοπτικά) τονίζει τα ακόλουθα :

Το νερό είναι και οφείλει να αντιμετωπίζεται ως κοινωνικό αγαθό και όχι ως εμπόρευμα.
Η διαχείρισή του οφείλει να υπακούει στις αρχές της αειφορίας, της διαγενεακής δικαιοσύνης και της διαφύλαξης της βιοποικιλότητας και να γίνεται από δημόσιους ή αυτοδιοικητικούς φορείς. Η διεθνής εμπειρία ιδιωτικοποιήσεων του πόσιμου νερού είναι σαφώς αρνητική.
Η χώρα μας, αν και ευνοημένη, από πλευράς ποσότητας ποιότητας υδάτινων πόρων, δεν έχει επιτύχει την διαχείρισή του με βάση τις παραπάνω αρχές.
Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα της επεξεργασίας λυμάτων, με αυξανόμενο ρυθμό παρατηρούνται προβλήματα ρύπανσης, υπεράντλησης και ταπείνωσης υπόγειων υδροφορέων, υφαλμύρωσης παράκτιων υδροφορέων, επιβάρυνσης από βαρέα μέταλλα και νιτρικά, συρρίκνωσης λιμνών, αλόγιστης χρήσης στο γεωργικό τομέα, αδικαιολόγητων απωλειών στα υδρευτικά δίκτυα. Βάσιμες είναι οι ανησυχίες για κίνδυνο ερημοποίησης εκτεταμένων περιοχών της χώρας, εν όψει και των επιπτώσεων που θα έχει το φαινόμενο της εν εξελίξει κλιματικής αλλαγής.

Η ευρωπαϊκή Οδηγία-Πλαίσιο για το Νερό (2000/60), η οποία αποτελεί ένα πλήρες και συνεκτικό σχέδιο για την ολοκληρωμένη διαχείριση του νερού, παραμένει ουσιαστικά ανεφάρμοστη.
Διαπιστώνεται πολυδιάσπαση των φορέων που εμπλέκονται στην διαχείριση των υδατικών πόρων, και ανεπαρκής συγκρότηση, στελέχωση, και εξοπλισμός των Περιφερειακών Υπηρεσιών για τα νερά

Είναι αναγκαία μια στροφή πολιτικής που να περιλαμβάνει:
• ουσιαστική εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας για τα νερά.
• Παύση σχεδίων εκτροπής ποταμών σε άλλη λεκάνη απορροής
• Καμιά ιδιωτικοποίηση φορέα πόσιμου νερού
• Ανάσχεση της ρύπανσης, της μόλυνσης με βαρέα μέταλλα και νιτρικά, των πρακτικών αλόγιστης υπεράντλησης
• Αναδιάρθρωση καλλιεργειών ώστε να μειωθούν οι υδροβόρες
• Συστηματική ευαισθητοποίηση του κοινού σε πρακτικές εξοικονόμησης
• Αποφασιστικός ρόλος της αυτοδιοίκησης χωρίς ιδιωτικοποιήσεις,
.

Η γενιά μας, καταλήγει η απόφαση, έχει την ευθύνη να παραδώσει τους υδάτινους πόρους της χώρας στις επόμενες ακέραιους, αμόλυντους και δημόσιους «κτήμα ες αεί» όλων των Ελλήνων και θεμέλιο του ιδιαίτερα σημαντικού πλούτου βιοποικιλότητας που διαθέτουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: